31.12.2015

Звіт про власний капітал за 2015 рік

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                            КОДИ
                                                                                                                                                Дата (рік, місяць, число)     2016 02 22
  Підприємство ТДВ "СК "ДОМІНАНТ" за ЄДРПОУ     35850814
                                  (найменування)                                                  
                                                                                                                                                                                                                       
    Звіт про власний капітал
                                                                                            за 2015  р.                                                                            
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                        Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
                                                                                                                                                                                                                       
Стаття Код рядка Зареєст-
рований капітал
Капітал у
дооцін-
ках
Додатко-
вий
капітал
Резерв-
ний капітал
Нерозпо-
ділений
прибуток (непокри-
тий
збиток)
Неопла-
чений капітал
Вилу-
чений капітал
Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 30000 447 - 7500 75005 - - 112952
Коригування:                  
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 - - - - - - - -
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 2950 - - 2950
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку: 4200       - -      
Виплати власникам (дивіденди) - - - - - - - -
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -
Внески учасників: 4240                
Внески до капіталу - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -
Вилучення капіталу:                  
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж)
неконтрольованої
частки в дочірньому
підприємстві
4291 - - - - - - - -
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 2950 - - 2950
Залишок на кінець року 4300 30000 447 - 7500 75005 - - 112952
                                                                                                                                                                                                                       
  Керівник               Муратишев А. М.
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                       
  Головний бухгалтер               Задніпрянець О. В.