31.12.2015

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік

                  КОДИ
          Дата (рік, місяць, число)   2016 02 22
Підприємство ТДВ "СК "ДОМІНАНТ" за ЄДРПОУ   35850814
  (найменування)            
                       
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
  за 2015 р.          
                       
        Форма № 3  Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності                 
Надходження від:                                                               
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000    
Повернення податків і зборів     3005    
у тому числі податку на додану вартість     3006    
Цільового фінансування     3010    
Надходження від отримання субсидій, дотацій     3011    
Надходження авансів від покупців і замовників     3015    
Надходження від повернення авансів     3020    
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025    
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)   3035    
Надходження від операційної оренди     3040    
Надходження від отримання роялті, авторських винагород   3045    
Надходження від страхових премій     3050 15341 25027
Надходження фінансових установ від повернення позик   3055    
Інші надходження       3095 121 176
Витрачання на оплату:               
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 14505 ) ( 14580 )
Праці       3105 ( 107 ) ( 149 )
Відрахувань на соціальні заходи     3110 ( 55 ) ( 72 )
Зобов’язань з податків і зборів     3115 ( 25 ) ( 322 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток   3116   294
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість   3117    
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів   3118   28
Витрачання на оплату авансів     3135    
Витрачання на оплату повернення авансів     3140    
Витрачання на оплату цільових внесків     3145    
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами   3150 9 159
Витрачання фінансових установ на надання позик   3155    
Інші витрачання       3190 (   ) ( 92 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності   3195 ( 761 ) ( 9507 )
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:                    
     фінансових інвестицій 3200 10000 19700
     необоротних активів     3205    
Надходження від отриманих:       
     відсотків       3215    
     дивідендів       3220    
Надходження від деривативів     3225    
Надходження від погашення позик     3230    
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235    
Інші надходження       3250    
Витрачання на придбання:               
     фінансових інвестицій     3255 ( 17700 ) ( 28125 )
   необоротних активів     3260 (   ) (   )
Виплати за деривативами     3270 (   ) (   )
Витрачання на надання позик     3275    
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої                        господарської одиниці 3280    
Інші платежі       3290 (   ) (   )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності   3295 -7700 -8425
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:                 
Власного капіталу       3300    
Отримання позик       3305    
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві   3310    
Інші надходження       3340 14 19
Витрачання на:                     
Викуп власних акцій     3345 (   ) (   )
Погашення позик       3350    
Сплату дивідендів       3355 (   ) (   )
Витрачання на сплату відсотків     3360    
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди   3365    
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві   3370    
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375    
Інші платежі       3390 (   ) (   )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності   3395 14 19
Чистий рух грошових коштів за звітний період   3400 -6925 1101
Залишок коштів на початок року     3405 7312 6211
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   3410    
Залишок коштів на кінець року     3415 387 7312
                       
Керівник             Муратишев А. М.
                       
Головний бухгалтер             Задніпрянець О. В.