31.12.2015

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік

                          КОДИ
          Дата (рiк, мiсяць, число) 2015 02 24
Пiдприємство Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "ДОМІНАНТ" за ЄДРПОУ 35850814
  (найменування)                            
                                           
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
      за рік 2015 р.                            
                                           
              Форма N2 Код за ДКУД 1801003
Додаткові дані:                                          
КВЕД 65.12                                      
                                           
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття   Код рядка За звітний                                          період За аналогічний                         період                            попереднього                                     року
1   2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000    
Чисті зароблені страхові премії         2010 3781 13152
Премії підписані, валова сума     2011 15018 24389
Премії, передані у перестрахування         2012 14440 13746
Зміна резерву незароблених премій, валова сума         2013 -5348 -1241
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 -2145 3750
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (   ) (   )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами   2070 15 83
Валовий:               
    прибуток         2090 3766 13069
    збиток         2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105    
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110    
Зміна інших страхових резервів, валова сума   2111    
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112    
Інші операційні доходи       2120 10 566
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за                                                                              справедливою вартістю 2121    
Дохід від первісного визнання біологічних активів і                                                     сільськогосподарської продукції 2122    
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123    
Адміністративні витрати       2130 ( 395 ) ( 341 )
Витрати на збут         2150 (   ) ( 37 )
Інші операційні витрати       2180 ( 1 ) ( 2 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю   2181    
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182    
Фінансовий результат від операційної діяльності:         
    прибуток         2190 3380 13255
    збиток         2195 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі     2200    
Інші фінансові доходи       2220 14 19
Інші доходи         2240    
Дохід від благодійної допомоги     2241    
Фінансові витрати       2250 (   ) (   )
Втрати від участі в капіталі     2255 (   ) (   )
Інші витрати         2270 (   ) (   )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275    
Фінансовий результат до оподаткування:         
    прибуток         2290 3394 13274
    збиток         2295 ( 0 ) ( 0 )
                                           
                            Продовження додатка 2
                                           
Витрати (дохід) з податку на прибуток     2300 -485 -336
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності                                                     після оподаткування 2305    
Чистий фінансовий результат:         
прибуток         2350 2909 12938
збиток         2355 ( 0 ) ( 0 )
                                           
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття   Код рядка За звітний                                          період За аналогічний                                     період                                           попереднього                                         року
1   2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів     2400    
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів     2405   -5908
Накопичені курсові різниці     2410    
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних                                   підприємств 2415    
Інший сукупний дохід       2445    
Інший сукупний дохід до оподаткування   2450 0 -5908
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455    
Інший сукупний дохід після оподаткування   2460 0 -5908
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2909 7030
                                           
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті   Код рядка За звітний                                        період За аналогічний                                                період                                   попереднього                                     року
1   2 3 4
Матеріальні затрати       2500    
Витрати на оплату праці       2505 147 196
Відрахування на соціальні заходи     2510 54 65
Амортизація         2515 1 9
Інші операційні витрати       2520 193 73
Разом         2550 395 343
                                           
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті   Код рядка За звітний                                        період За аналогічний                                             період                                                      попереднього                                         року
1   2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій     2600    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605    
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   2610    
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615    
Дивіденди на одну просту акцію     2650    
                                           
  Керiвник       Муратишев А. М.
                                           
  Головний бухгалтер     Задніпрянець О. В.