31.12.2015

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2015 рік

                                        Додаток 1                            
                                        до Національного положення (стандарту)
                                        бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
                              КОДИ
                Дата (рік, місяць, число) 2016 02 22
Підприємство        ТДВ "СК "ДОМІНАНТ" за ЄДРПОУ     35850814
Територія   за КОАТУУ     8038200000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ     250
Вид економічної діяльності   за КВЕД       65.12
Середня кількість працівників  1 10                        
Адреса    01010, м. Київ, бул. Лесі Українки, б. 34 телефон 0442225473            
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака                              
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):                              
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку                            
   за міжнародними стандартами фінансової звітності                   X        
                                         
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                         
          на 31.12.2015 р.                          
                Форма №1 Код за ДКУД   1801001
A К Т И В Код рядка На початок                                                       звітного періоду На кінець                                   звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи                          
Нематеріальні активи     1000 212 212
  первісна вартість           1001 218 218
  накопичена амортизація           1002 6 6
Незавершені капітальні інвестиції         1005    
Основні засоби           1010 2 0
  первісна вартість           1011 88 88
  знос             1012 86 88
Інвестиційна нерухомість           1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості       1016    
Знос інвестиційної нерухомості         1017    
Довгострокові біологічні активи         1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів     1021    
Накопичена амортизація  довгострокових біологічних активів               1022    
Довгострокові фінансові інвестиції:                               
  які обліковуються  за методом участі в капіталі  інших підприємств 1030    
  інші фінансові інвестиції           1035 103676 111476
Довгострокова дебіторська заборгованість       1040    
Відстрочені податкові активи           1045    
Гудвіл             1050    
Відстрочені аквізиційні витрати         1060    
Залишок коштів у централізованих  страхових резервних фондах 1065    
Інші необоротні активи           1090    
Усього за розділом І           1095 103890 111688
ІІ. Оборотні активи      
Запаси             1100    
Виробничі запаси           1101    
Незавершене виробництво           1102    
Готова продукція           1103    
Товари             1104    
Поточні біологічні активи           1110    
Депозити перестрахування           1115    
Векселі одержані           1120    
Дебіторська заборгованість  за продукцію, товари, роботи, послуги   1125 940  
Дебіторська заборгованість за розрахунками:                                
  за виданими авансами     1130    
  з бюджетом             1135 708 258
  у тому числі з податку на прибуток         1136 708 258
Дебіторська  заборгованість  за  розрахунками  з  нарахованих  доходів   1140    
Дебіторська  заборгованість  за  розрахунками  із  внутрішніх  розрахунків   1145    
Інша поточна дебіторська заборгованість       1155 634 1
Поточні фінансові інвестиції           1160    
Гроші та їх еквіваленти           1165 7312 387
Готівка             1166 37  
Рахунки в банках           1167 7275 387
Витрати майбутніх періодів           1170    
Частка перестраховика у страхових резервах       1180 6831 4686
у тому числі в:                            
резервах довгострокових зобов’язань     1181    
резервах збитків або резервах належних виплат       1182    
резервах незароблених премій           1183 6831 4686
інших страхових резервах           1184    
Інші оборотні активи           1190    
Усього за розділом ІІ           1195 16425 5332
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200    
Баланс     1300 120315 117020
                                         
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець                                        звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал      
Зареєстрований капітал           1400 30000 30000
Внески до незареєстрованного статутного капіталу     1401    
Капітал у дооцінках           1405 447 447
Додатковий капітал           1410    
Емісійний дохід           1411    
Накопичені курсові різниці           1412    
Резервний капітал           1415 7500 7500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)       1420 72055 75005
Неоплачений капітал           1425 (   ) (   )
Вилучений капітал           1430 (   ) (   )
Інші резерви             1435    
Усього за розділом І           1495 110002 112952
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов'язання         1500    
Пенсійні зобов’язання           1505    
Довгострокові кредити банків           1510    
Інші довгострокові зобов’язання         1515    
Довгострокові забезпечення           1520 9 11
Довгострокові забезпечення витрат персоналу       1521 9 11
Цільове фінансування           1525    
Благодійна допомога           1526    
Страхові резерви           1530 9390 4042
у тому числі:                           
резерв довгострокових зобов’язань     1531    
резерв збитків або резерв належних виплат       1532    
резерв незароблених премій           1533 9390 4042
інші страхові резерви           1534    
Інвестиційні контракти           1535    
Призовий фонд           1540    
Резерв на виплату джек-поту           1545    
Усього за розділом ІІ           1595 9399 4053
ІІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків         1600    
Векселі видані           1605    
Поточна кредиторська заборгованість за:                              
  довгостроковими зобов'язаннями     1610    
  товари, роботи, послуги           1615 314 6
  розрахунками з бюджетом           1620   3
  у тому числі з податку на прибуток         1621    
  розрахунками зі страхування           1625    
  розрахунками з оплати праці           1630   6
за  одержаними  авансами 1635    
за  розрахунками  з  учасниками 1640    
із  внутрішніх  розрахунків 1645    
за  страховою  діяльністю 1650    
Поточні забезпечення           1660    
Доходи майбутніх періодів           1665    
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків     1670    
Інші поточні зобов'язання           1690 600  
Усього за розділом ІІІ           1695 914 15
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,                                                                                             утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700    
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800    
Баланс             1900 120315 117020
                                         
                                         
Керівник         Муратишев А. М.
                                         
Головний бухгалтер        Задніпрянець О. В.