28.04.2015

Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік

ПРИМІТКИ

 

Основні дані про страховика:

Повна назва

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ДОМІНАНТ»

Код ЄДРПОУ

35850814

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Місцезнаходження

01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 26

Дата державної реєстрації

09.04.2008р.

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія А01 № 299875

Місце проведення юридичної особи

Печерська РДА у м. Києві

Номер запису в ЄДР юридичних осіб та ФОП про заміну свідоцтва про державну реєстрацію

1 070 105 0002 032839

Основні види діяльності

65.12  Інші види страхування, крім страхування життя

Загальна кількість учасників

4

Чисельність працівників

10

Банківські реквізити

Гривневий: № 26503010044947

АТ «Укрексімбанк», МФО 322313

Кількість відокремлених підрозділів

0

 

Ліцензування діяльності Товариства:

Товариство проводить свою діяльність на підставі ліцензій:

-               серія АВ № 469699 від 16.06.2009 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Строк дії ліцензії: з 16.06.2009р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АВ № 469700 від 16.06.2009 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу). Строк дії ліцензії: з 16.06.2009р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АВ № 469701 від 16.06.2009 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків. Строк дії ліцензії: з 16.06.2009р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АВ № 469702 від 16.06.2009 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного). Строк дії ліцензії: з 16.06.2009р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АВ № 469703 від 16.06.2009 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від нещасних випадків. Строк дії ліцензії: з 16.06.2009р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АВ № 483350 від 26.08.2009 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника). Строк дії ліцензії: з 20.08.2009р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АВ № 520928 від 25.01.2010 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника). Строк дії ліцензії: з 24.12.2009р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АВ № 520929 від 25.01.2010 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). Строк дії ліцензії: з 24.12.2009р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АГ № 569889 від 13.04.11 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби. Строк дії ліцензії: з 31.03.2011р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АГ № 569890 від 13.04.11 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування медичних витрат. Строк дії ліцензії: з 31.03.2011р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АГ № 569891 від 13.04.11 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я). Строк дії ліцензії: з 31.03.2011р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АВ № 594138 від 17.11.2011 року на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів. Строк дії ліцензії: з 21.10.2011р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АВ № 594139 від 17.11.2011 року на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. Строк дії ліцензії: з 21.10.2011р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АВ № 594140 від 17.11.2011 року на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд). Строк дії ліцензії: з 21.10.2011р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АВ № 594141 від 17.11.2011 року на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. Строк дії ліцензії: з 21.10.2011р. безстроковий, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

-               серія АЕ №284193 від 14.11.2013 року на право здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування сільськогосподарської продукції. Строк дії ліцензії: з 14.11.2013р. безстроковий, видана Національною комісією, що здійснюю державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

 


Загальні положення:

 

У своїй діяльності Товариство керується Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про господарськi товариства», «Про страхування», iншими актами законодавства України, Статутом, рiшеннями органів управлiння Товариства, прийнятими в межах їx компетенції.

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню ycix видiв страхового захисту майнових інтересів громадян та здiйснення фінансової дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством.

Предметом дiяльностi Товариства є здiйснення страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.

Товариство здiйснює yci види обов'язкового та добровiльного страхування та перестрахування згiдно з чинним законодавством України, на якi воно отримало лiцензiю.

 

Основа складання фінансової звітності:

 

Фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), прийнятими в Україні в редакції, затвердженої Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності в перекладі, який оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України на дату складання фінансової звітності.

Фінансова звітність також відповідає нормам Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, які чинні на дату складання фінансової звітності.

Фінансова звітність за 2012 рік була першою фінансовою звітністю складеною за вимогами МСФЗ. Дата переходу компанії на МСФЗ є 01 січня 2012 року.

Всі суми у фінансових звітах та примітках наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше.

Фінансова звітність за 2014 рік відповідає  вимогам МСФЗ.

 

Дотримання принципів та незмінність облікової політики:

 

Протягом 2014 року Компанія дотримувалася наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника.

Облікова політика була затверджена наказом Генерального директора від 31.03.2011р. № 9-О.

Протягом 2014 року зміни до облікової політики не вносилися.

Компанія веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України: Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Компанії. 

Облікова політика Компанії – це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан Компанії. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та рішеннях керівництва Компанії.

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України – гривнях.

Перед складанням річного звіту була проведена суцільна річна інвентаризація активів і зобов’язань Компанії, що обліковуються на балансі. Результати інвентаризації відображені на балансі Компанії, складеному станом на 31.12.2014 р.

 

Оцінка статей балансу:

 

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і пасиви Компанії оприбутковуються та обліковуються за:

вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності;

справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів; зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз «обізнані, зацікавлені та незалежні сторони» означає наявність добре поінформованого покупця, який має бажання купити, і добре поінформованого продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність зі справедливою здійснюється шляхом їх переоцінки та класифікації на предмет зменшення корисності;

амортизованою собівартістю - вартістю, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання, і яка складається із собівартості придбання (виникнення),  збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності. 

Окрім вказаних, в обліковій політиці Компанії залежно від характеру та змісту завдань різних складових облікової системи використовуються інші види оцінки окремих груп активів і зобов’язань.

Активи і зобов’язання Компанії оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди.

 

Основні засоби:

 

Основні засоби компанії відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».

В товаристві використовувати такі класи активів:

·          офісна техніка;

·          меблі.

Основні засоби враховуються по об’єктах. Об’єкти, що складаються з декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду товариству різними способами - на балансі відсутні.

Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх собівартістю.

Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу.

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.

Амортизацію активу припиняємо на одну з двох дат, яка відбудеться раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», або на дату, з якої припиняється визнання його активом.

Окремих об'єктів основних засобів (земля, будівлі, споруди) на балансі не має.

 

 

Рух необоротних активів виглядає так:

 

 

Нематеріальні активи

Офісне обладнання

Меблі

Разом

основні засоби

Первісна вартість

 

 

 

 

на 01 січня 2014р.

218,1

64,5

23,4

306,0

надійшло

 

 

 

 

Інші зміни

 

 

 

 

на 31 грудня 2014р.

218,1

64,5

23,4

306,0

Амортизація

 

 

 

 

на 01 січня 2014р.

5,6

61,1

16,4

83,1

нарахована за рік

 

3,1

5,3

8,7

знос на активи, які вибули

 

 

 

 

Інші зміни

 

 

 

 

на 31 грудня 2014 р.

5,6

64,5

21,7

91,8

Чиста вартість

 

 

 

 

на 01 січня 2014р

212,5

3,4

7,0

222,9

на 31 грудня 2014р.

212,5

0

1,7

214,2

 

Нематеріальні активи:

 

Нематеріальні активи компанії відображені у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Об'єктами нематеріальних активів є:

- ліцензії на право здійснювати страхову діяльність  на суму 212,00 тис.грн.

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.

Нематеріальні активи (програмне забезпечення) амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх використання, але не більше 3 років. Нарахування амортизації починається з моменту коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.

Нематеріальні активи компанії враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи». Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації (безстрокові ліцензії) - не амортизуються.

Зменшення корисності нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації здійснюється щорічно шляхом порівняння суми його очікуваного відшкодування з його балансовою вартістю.

 

Оренда:

 

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда».

 В нашій компанії оренда класифікуються як операційна оренда. Страхова компанія виступає орендарем в рамках оренди, за якою всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом, не передаються орендодавцем Страховій компанії. Загальна сума орендних платежів включається  збитку рівними частинами протягом строку оренди.

МСБО 17 "Оренда" до орендованого приміщення Компанії не застосовується з огляду на те, що оренда цього приміщення 12 місяців.

 

Фінансові інвестиції:

 

Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання"  і МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

З метою складання фінансової звітності Компанії фінансові інвестиції класифікуються за категорією:

- утримувані для продажу.

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу включають інвестиційні цінні папери, які Страхова компанія має намір утримувати протягом невизначеного часу і які можуть бути продані для покриття потреб ліквідності або внаслідок змін процентних ставок, курсу обміну або цін акцій. Страхова компанія здійснює відповідну класифікацію інвестиційних цінних паперів для подальшого продажу у момент їх придбання.

Інвестиційні цінні папери для подальшого продажу обліковуються за справедливою вартістю. Процентні доходи, зароблені по боргових цінних паперах для подальшого продажу, обчислюються за методом ефективної процентної ставки та відображаються у прибутку чи збитку за рік. Дивіденди по інструментах капіталу для подальшого продажу відображаються у прибутку чи збитку за рік в момент встановлення права Страхової компанії на одержання виплат і якщо існує ймовірність отримання дивідендів. Усі інші елементи зміни справедливої вартості відображаються у складі іншого сукупного доходу як відстрочені до моменту списання інвестиції або її знецінення; при цьому кумулятивний прибуток або збиток виключається зі складу капіталу та відноситься на прибуток чи збиток за рік.

Вкладення в цінні папери, по яким існує активний ринок, і ринкова вартість яких може бути достовірно визначена, обліковуються за ринковою вартістю. Цінні папери вартість яких не можливо визначити достовірно, визначені за меншою із вартостей: придбання чи ринкової вартості.

Інші фінансові інвестицій - на балансі відсутні.

 

Фінансові інвестиції, які належать товариству на правах власності виглядають так:

 

01.01.2014

31.12.2014

- утримувані для продажу

101158,1

103675,5

 

Запаси:

 

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 «Запаси».

Запаси враховуються за однорідними групами:

-               товари;

-               основні матеріали, що використовуються процесі виробництва страхових послуг;

-               допоміжні матеріали, що використовуються процесі виробництва страхових послуг.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за  собівартістю.

Причинами списання запасів є:

-               пошкодження;

-               часткове або повне застарівання;

-               витрати на завершення виробництва страхових послуг та збут.

Запаси на балансі відсутні.

 

Дебіторська заборгованість:

 

Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості компанія здійснює відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Операційна дебіторська заборгованість – це заборгованість, яка виникає в процесі страхової діяльності компанії за умови підписання договору та внесення коштів.

Не операційна дебіторська заборгованість вини­кає від операцій, не пов'язаних з операційною діяльністю товариства. В компанії такої заборгованості на балансі не має.

 

Дебіторська заборгованість  в балансі виглядає так:

Вид страхування

01.01.2014

31.12.2014

Добровільне страхування медичних витрат

1, 0

0

Добровільне страхування від нещасних випадків

0,3

0

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

301,9

0

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

103,4

299,0

Добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено графами 7 - 12)

103,4

299,0

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

99,8

31,0

Добровільне страхування фінансових ризиків

369,5

311,4

ВСЬОГО

979 ,3

940,4

 

Інша дебіторська заборгованість:

 

01.01.2014

31.12.2014

Інша дебіторська заборгованість

6,2

0

 

Грошові кошти:

 

Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках, готівки в касі.

Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.

Фінансова звітність компанії складена в національній валюті України (гривні), що є функціональною валютою.

Господарські операції, проведені в іноземній валюті на балансі не має.

Облік касових операцій здійснюється відповідно до Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 року за № 637 (зі змінами та доповненнями).

 

Грошові кошти та їх еквіваленти в балансі виглядають так:

 

 

01.01.2014

31.12.2014

Грошові кошти в національній валюті

6211,4

7311,7

 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають:

 

 

01.01.2014

31.12.2014

Кошти в касі

20,0

36,8

Поточні рахунки в банках

2576,2

3169,8

Депозити

3615,1

4105,1

 

 

 

Зобов'язання та резерви:

 

Облік і визнання зобов'язань та резервів  Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

Зобов'язання компанії, класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).

Поточна кредиторська заборгованість і відображена в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

Довгострокової кредиторської заборгованості в компанії не має.

 

Поточні зобов`язання  виглядають так:

 

01.01.2014

31.12.2014

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

0

0

Інші поточні зобов’язання

0

600,4

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

730,7

314,5

 

Резерви визнаються, якщо Компанія в результаті певної події в минулому має юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.

Компанія визнає в якості резервів – резерв відпусток, який формується щорічно станом на початок року. Станом на 31.12.2014р. резерв відпусток сформований в сумі  8,7  тис.грн.

Страхові резерви є оцінкою обсягу зобов’язань Компанії для здійснення майбутніх виплат страхового відшкодування за договорами страхування (перестрахування).

Оцінка страхових резервів здійснюється шляхом їх обчислення за методами, визначеними законодавством, зокрема Закону України «Про страхування», Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 № 3104, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за № 19/10299, Методики формування резервів із страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 27.01.2004 № 24, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за № 198/8797, Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 13.11.2003 №123, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.12.2003 за № 1107/8428.

Для відображення зобов’язань за договорами страхування в Компанії формуються  страхові резерви за наступними методами: 

- резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється в цілому по Компанії у головному офісі за кожним видом страхування. Для розрахунку резерву незароблених премій на будь–яку дату приймаються страхові платежі у розмірі 80 відсотків нарахованих страхових платежів з відповідних видів страхування кожного місяця з попередніх дев’яти місяців розрахункового періоду. Для розрахунку частки перестраховиків у резервах незароблених премій на будь-яку дату приймаються частки страхових платежів у розмірі 80 відсотків, нараховані перестраховикам кожного місяця з попередніх дев’яти місяців розрахункового періоду.

- резерв заявлених, але не виплачених збитків, створюється з моменту отримання інформації про страхові випадки із застрахованими об’єктами в кожному відокремленому підрозділі. Сума резерву збитків за видами страхування визначається та подається до підрозділів бухгалтерської служби для відображення у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності структурними підрозділами Компанії, які здійснюють розрахунки страхової виплати. Оцінка величини резерву збитків визначається у залежності від сум фактичних або очікуваних страхувальниками збитків у результаті настання страхового випадку. Якщо розмір збитку неможливо визначити,  для розрахунку резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором. Витрати на врегулювання збитків є компонентом резерву заявлених, але не врегульованих збитків. Для визнання витрат на врегулювання збитків Компанія збільшує резерв заявлених, але не врегульованих збитків на 3%.

 

На 31.12.2014 року Компанія сформували такі страхові резерви:

-               резерв незароблених премій в сумі 9390,2 тис.грн.

Частка перестраховиків у страхових резервах -6831,4 тис.грн.

Резерв заявлених, але не виплачених збитків станом на 31.12.2014 р. не формувався.

 

Технічні резерви представлені такими категоріями дозволених активів:

грошові кошти на поточному рахунку

2600,0

банківські вклади  (депозити)

3437,9

права вимоги до перестраховиків 

2812,3

Акції

540,0

Разом:

9390,2

 

При формуванні страхових резервів ми дотримуватися вимог законодавства України.

Страхова компанія у 2014 році використовувала метод нарахування резерву незароблених премій - "1/4".

 

Страхові контракти:

 

Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ми:

а) не  визнавали як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі як резерв катастроф та коливань збитковості);

б)  провели перевірку адекватності зобов'язань.

Страхова компанія укладає тільки короткострокові договори. Пріоритетними напрямами страхування Компанії є страхування наземного транспорту та страхування іншого майна.

Витрати по страховим вимогам та на врегулювання збитків відносяться на зменшення доходів по мірі їх виникнення на основі оціночної величини зобов'язань по компенсації власникам контракту або третім особам постраждалих від власників контракту. Вони включають в себе прямі і непрямі витрати на врегулювання збитків і випливають з подій, які сталися до кінця звітного періоду.

 

Контракти з перестрахування:

 

Контрактами, укладеними Страховою компанією з перестраховиками, по яким Страховій компанії компенсуються збитки за одним або кількома договорами, укладеними Страховою компанією, і які відповідають вимогам класифікації для договорів страхування визнаються як договори перестрахування.

Контракти, які не відповідають цим вимогам класифікації визнаються як фінансові активи. Договори страхування, укладені Страховою компанією відповідно до якого іншою стороною договору є інший страховик (внутрішнє перестрахування) включаються до договорів страхування.

Виплати, на які Страхова компанія має право відповідно до договорів перестрахування визнаються активами перестрахування. Ці активи складаються з короткострокових вимог до перестраховиків, а також довгострокової дебіторської заборгованості, які залежать від очікуваних вимог та винагород, що випливають з пов'язаних перестрахованих договорів страхування. Суми, що відшкодовуються перестраховиками або винні перестраховикам оцінюються послідовно із визначенням сум, пов'язаних з перестрахованими договорами страхування і відповідно до умов кожного договору перестрахування. Зобов’язання за перестрахуванням - це насамперед кредиторська заборгованість за преміями за договорами перестрахування , яка визнається як витрати у періоді нарахування.

 

 

Дебіторська і кредиторська заборгованість, яка пов'язана з договорами страхування:

 

Дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються у періоді коли такі платежі належать до сплаті. Вони включають в себе суми, належні від агентів, брокерів та власників договорів страхування та належні до сплати таким контрагентам.

Якщо існують об'єктивні докази того, що дебіторська заборгованість за страховою діяльністю є знеціненою, Страхова компанія зменшує балансову вартість такої заборгованості, і відповідно визнає збиток від знецінення у звіті про прибутки і збитки. Страхова компанія збирає об’єктивні  докази того, що страхова дебіторська заборгованість є знеціненою, використовуючи той же процес, прийнятий для кредитів  та дебіторської заборгованості. Збиток від знецінення розраховується за тим же способом, що використовуються для цих фінансових активів.

 

Суми від реалізації пошкодженого майна та отримані в результаті регресу:

 

Деякі страхові контракти дозволяють Страховій компанії продати майно (як правило, пошкоджене), яке отримане при врегулюванні вимог (наприклад, врятоване майно). Страхова компанія також може мати право подавати претензії третім особам для оплати частини або всіх видатків (наприклад, право регресу).

Оцінки суми відшкодування від реалізації пошкодженого майна включаються в якості зменшення суми зобов’язань за страховими вимогами, а пошкоджене майно визнається  в інших активах, якщо зобов'язання погашено. Зменшення зобов’язань визнається в сумі, яка може бути обґрунтовано повернута в результаті відчуження майна.

Відшкодування в наслідок регресу також розглядаються в якості знижки при оцінці зобов’язань за страховими вимогами і визнаються в інших активах, якщо зобов'язання погашено. Зменшення зобов’язань визнається в оціночній сумі відшкодування, яке може бути отримане а результаті дій проти винної третьої особи.

 

Виплати працівникам:

 

Всі винагороди працівникам в компанії враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам».

Виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає підприємство в обмін на послуги, надані працівниками.

 

Витрати на персонал та відповідні відрахування:

 

Витрати на заробітну плату, єдиний соціальний внесок, оплачувані річні відпустки та лікарняні, премії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавались працівникам Страхової компанії.

Сума заробітної плати працівникам компанії складає за 2014 рік  196,2 тис.грн.

 

 

 

Доходи:

 

Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

 

Сума (нарахованих) отриманих премій за видами страхування склала:

тис. грн.

Види страхування

2014 рік

Добровільне страхування від нещасних випадків

106,7

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

49,2

Добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби

0,2

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

124,6

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

2736,7

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

3901,7

Добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено графами 7 - 12)

3705,4

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена графами 14-16)

303,2

Добровільне страхування фінансових ризиків

12622,4

Добровільне страхування медичних витрат

835,6

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

3,1

Разом:

24 388,8

 

Премії, сплачені  (нараховані) перестраховикам:

Види страхування

2014 рік

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

86,7

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

2029,9

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

1299,9

Добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено графами 7 - 12)

953,4

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена графами 14-16)

40,3

Добровільне страхування фінансових ризиків

9335,7

Разом:

13745,9

 

Страхові виплати:

Види страхування

2014 рік

Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

11,6

Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

91,5

Добровільне страхування медичних витрат

55,5

Разом:

158,6

 

Адміністративні витрати:

 

2014 рік

Заробітна плата

196,2

Відрахування до соціальних фондів

64,9

Амортизація на необоротні активи

8,7

Обслуговування програм

28,8

Консультаційно-інформаційні послуги

7,3

Банківське обслуговування

5,5

Аудиторські послуги

8,0

Публікація офіційної інформації

1,0

Послуги зберігача

2,0

Юридичні послуги

1,9

Послуги зв’язку

4,8

Підписка  на періодичні видання

2,5

Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (оплата послуг установ асістансу)

4,8

Витрати на канцтовари

4,3

Інші адміністративні витрати                              

4,9

Разом:

335,8

 

Інші операційні доходи:

 

2014 рік

Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками

75,2

Інші операційні доходи

549,7

Суми, що повертаються із технічних резервів інших, ніж резерви незароблених премій

1,0

Дохід від надання послуг для інших страховиків

16,6

Разом:

642,5

 

Фінансові доходи:

 

2014 рік

Відсотки по депозитним вкладам

19,0

 

Інші операційні витрати:

 

2014 рік

Витрати на збут послуг

37,4

Iншi витрати операцiйної дiяльностi

2

Разом:

39,4

 

Фінансові витрати:

 

2014 рік

 

0

 

Інші доходи

 

2014 рік

 

0

 

Інші витрати:

 

2014 рік

 

0

 

Податок на прибуток:

 

Дохід страхової компанії є об'єктом податку на прибуток в Україні.  Податок сплачується з суми нарахованих, або отриманих страхових премій за ставкою 3% від доходу, тобто фактично податок є податком з обороту, а не з прибутку. У зв’язку з цим порівняння фінансового та податкового прибутку не є можливим. Відстрочені податки Страхова компанія визнає за тимчасовими різницями, що впливають на визначення доходу в фінансовому та податковому обліку.

Витрати з податку на прибуток не визначаються і не відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

За 2014р. витрати з податку на прибуток склали 335,8 тис.грн.

 

Власний капітал:

 

Станом на 31.12.2014 р. Статутний фонд Товариства, оголошений у сумі 30000,0тис. грн.. Фонди і резерви за рахунок собівартості, не передбачені чинним законодавством, Товариство не створює і не використовує. Відповідно до звітності капітал Товариства станом на 31.12.2014р. представлений наступним чином:           

(тис. грн.)

Статутний капітал                                       30 000,0

Інший додатковий капітал                               447,3

Нерозподілений прибуток                           72 054,9

Неоплачений капітал                                   -

Резервний капітал                                        7 500,0

Разом:                                                           110 002,2

 

Статутний капітал, включає в себе внески учасників.

Компанія визнає резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту компанії.

Інший додатковий капітал сформований за рахунок дооцінки фінансових інвестицій.

Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасників.

 

Цілі та політика управління страховими ризиками

 

           ТДВ «СК «ДОМІНАНТ», як страхова компанія виділяє два види ризиків:  ті,  які надходять вiд страхувальникiв, i ті, що обумовленi її дiяльнiстю. Ризик страхувальника - невизначена можливiсть появи збитків (втрат, пошкоджень та знищення), виміряного в грошовому виразі. Ризик страховика - невизначена можливiсть недостатностi коштiв страхової компанiї для виконання своїх фінансових зобов'язань.

          Використовуються для аналізу такi фактори ризику:

              - страховий ризик; ринковий ризик; кредитний ризик; ризик ліквідності;

              - інвестицiйнi ризики (ризики, пов'язанi iз активами) - це рiзнi ризики, якi прямо чи опосередковано пов'язанi зi спроможнiстю управляти активами.

                Джерелом покриття iнвестицiйних ризикiв є власнi вiльнi кошти та резерви, передбаченi його органiзацiйно-правовою формою.

           Дохiд, отриманий Товариством по видам страхування, використовується для виконання страхових зобов'язань, коли кошти страхових резервiв та власних вiльних коштiв  стає недостатньо.

          До не фiнансових ризикiв вiдносить ризик репутацiї страховика, юридичний ризик порушення або недотримання вимог нормативно-правових актiв, законодавства, угод, стратегiчний ризик неправильних управлiнських рiшень, операцiйно-технiчний ризик. Процес управлiння такими ризиками зводиться до їх мiнiмiзацiї.

          Фiнансовi ризики (ризик лiквiдностi, змiни процентної ставки, валютний, ринковий ризик, ризик втрати майна та iн.) оптимiзуються. До фiнансового ризику вiдноситься технiчний ризик страховика, який визначається як ймовiрнiсть того, що розмiр виплат буде бiльшим за суму зiбраних страхових премiй, яких буде недостатньо для покриття витрат страхової органiзацiї

           У Товариства відсутній кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик, оскільки всі укладені договори страхування за результатами тестування визнані страховими контрактами, в зв’язку з відсутністю вбудованих похідних інструментів, відсутні  непогашені  кредитні залишки, та  відсутня залежність від процентних ставок,  які великою мірою залежать від загальних та специфічних ринкових змін.

          В Компанії здійснюється управління страховим ризиком. Всi договори, за якими страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищувала 10 вiдсоткiв суми сплаченого статутного капiталу i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, були перестрахованi. Операцiї з перестрахування з перестраховиками-резидентами здiйснювались з урахуванням їх платоспроможностi та згiдно з Законом України "Про страхування", а значне перевищення фактичного запасу платоспроможності Товариства  над розрахунковим нормативним дає змогу прогнозувати повне виконання зобов'язань за цими операцiями.

            Ключовими характеристиками  системи врегулювання страхових ризикiв (страхових випадкiв)  є: безперервнiсть, оперативнiсть i об'єктивнiсть (документальнiсть).

           Управління страховим ризиком здійснюється завдяки поєднанню андерайтингових політик, принципів ціноутворення, створення резервів та перестрахування. Особлива увага приділяється забезпеченню того, щоб сегмент клієнтів, який купує страховий продукт, відповідав основним припущенням щодо клієнтів, сформованим під час розробки цього продукту та визначення його ціни.

            Концентрація страхового ризику відсутня.

           Політика Товариства передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою забезпечення належної довіри з боку власників страхових договорів, а також для забезпечення стійкого розвитку господарської діяльності у майбутньому.      

           Компанія виконує вимоги щодо платоспроможності страхових компаній, які є чинними в Україні. Компанія проводить необхідне тестування з метою забезпечення постійного та повного виконання цих вимог, серед яких є вимога щодо утримання надлишку фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів)  порівняно з розрахованим нормативним запасом платоспроможності.

          Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи)  дорівнює різниці між сукупними активами за вирахуванням нематеріальних активів та загальною сумою зобов’язань, включаючи страхові резерви.

Компанія здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування укладаються в українських гривнях. Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику за напрямками страхової діяльності.

            Компанія дотримувалась усіх зовнішньо встановлених вимог до капіталу станом на 31 грудня 2014 р.  Протягом звітного періоду Компанія не змінювала свій підхід до управління капіталом. 

 

                                           Події, які сталися після дати звіту 

 

     Керівництво Компанії визначає порядок, дату підписання фінансової звітності й осіб, уповноважених підписувати звітність.

      В період між датою балансу і датою затвердження  фінансової звітності не відбулося суттєвих подій, які б могли вплинути на економічні рішення користувачів.

    ТДВ «СК «ДОМІНАНТ» ставить перед собою мету в повному обсязі задовольнити потреби користувачів фінансової звітності.

 

 

 

 

 

 

 

Генеральний директор                                                       А.М. Муратишев

 

 

Головний бухгалтер                                                            О.В. Задніпрянець