28.04.2015

Звіт про власний капітал за 2014 рік

 

 

 


 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 2015

 02

24

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ДОМІНАНТ»

за ЄДРПОУ

35850814

         

                                                                                   (найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал

за рік 2014 р.

 

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код рядка

Зареєстро-ваний (пайовий)капітал 

Капітал у дооцін-ках

Додатко-вий капітал

Резер-вний капітал

Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок

на початок року

4000

30000

6355

 

7500

59117

 

 

102972

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

30000

6355

 

7500

59117

 

 

102972

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

12938

 

 

12938

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

-5908

 

 

 

 

 

-5908

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

  

 

 

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

-5908

 

12938


 

 

7030

Залишок

на кінець року

4300

30000

447

 

7500

72055

 

 

110002

 

 

Генеральний директор                                                                   А.М. Муратишев

 

Головний бухгалтер                                                                          О.В. Задніпрянець