28.04.2015

Звіт про рух грошових коштів за 2014 р.

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 2015

 02

 24

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ДОМІНАНТ»

за ЄДРПОУ

35850814

         

                                                                 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 

за 2014 р.

 

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття 

Код 

рядка

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року 

 

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000Повернення податків і зборів

3005

 

 

Надходження від страхових премій

3050

25027

28290

Інші надходження

3095

176

249

Витрачання на оплату: товарів, робіт, послуг

3100

( 14902 )

(  9324  )

Праці

3105

 (         149           )

 (         222        )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(          72           )

(             79         )

Зобов"язань з податків і зборів

3115

(         322          )

(          1758       )

Витрачання на оплату зобов"язань з податку на прибуток

3116

(         294         )

(            1729      )

Витрачання на оплату зобовязань з інших податків і зборів

3118

(          28          )

(            29      )

Витрачання на оплату зобов"язань за страховими контрактами

3150

(             159           )

(         185        )

Інші витрачання 

3190

(        92         )

(       262          )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

(         9507       )

(        16709        )

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 

3200

19700

26800

необоротних активів 

3205

 

 

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215

 

 

дивідендів 

3220

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

Інші надходження 

3250

 

 

Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

(       28125         )

 (      52909        )

необоротних активів 

3260

(                           )

(                           )

Виплати за деривативами

3270

(                           )

(                           )

Інші платежі

3290

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(       8425         )

(        26109       )

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 

3300

 

 

 

 

Отримання позик

3305

 

 

Інші надходження 

3340

19

86

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(                           )

(                           )

Погашення позик 

3350

 

 

Сплату дивідендів 

3355

(                           )

(                           )

Інші платежі 

3390

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

19

 86

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

   1101   

( 9314 )

Залишок коштів на початок року 

3405

6211

15525

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410

 

 

Залишок коштів на кінець року 

3415

7312

6211

 

 

Генеральний директор                                                                      А.М. Муратишев

 

Головний бухгалтер                                                                          О.В. Задніпрянець