28.04.2015

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2014 р.

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015

02

24

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ДОМІНАНТ»

за ЄДРПОУ

35850814

         

                                                                    

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік  2014 р.

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

 

 

Чисті зароблені страхові премії

2010

13152

26464

Премії підписані, валова сума

2011

24389

28707

Премії, передані у перестрахування

2012

13746

9586

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

1241

-4433

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

3750

     2910     

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(          )

(                   )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

83

129

Валовий:  

     прибуток 

2090

13069

26335

     збиток 

2095

(                )

(               )

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

 

96

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

 

96

Інші операційні доходи 

2120

566

824

Адміністративні витрати 

2130

(     341   )

(     778     )

Витрати на збут

2150

(     37       )

(         12          )

Інші операційні витрати 

2180

(      2       )

(     16     )

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

13255

26449

     збиток  

2195

(               )

(                )

Дохід від участі в капіталі 

2200

 

 

Інші фінансові доходи 

2220

19

90

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати 

2250

(            )

(          3       )

Втрати від участі в капіталі 

2255

(             )

(               )

Інші витрати 

2270

(             )

(       )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

13274

26536

збиток

2295

(                )

(                 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(    336  )

(     595  )

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

12938

25941

     збиток 

2355

(                )

(                )

 


II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

( 5908 )

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

( 5908 )

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

( 5908 )

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

7030

25941

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Матеріальні затрати

2500

  

  

Витрати на оплату праці

2505

196

222

Відрахування на соціальні заходи

2510

65

79

Амортизація

2515

9

22

Інші операційні витрати

2520

73

471

Разом

2550

343

794

 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

  

  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

  

  

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

  

  

 

 

Генеральний директор                                                                      А.М. Муратишев

 

Головний бухгалтер                                                                          О.В. Задніпрянець