12.05.2014

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 року

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

 

 

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю

 «Страхова компанія «ДОМІНАНТ»

за ЄДРПОУ

35850814

Територія 

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання 

за КОПФГ

250

Вид економічної діяльності 

за КВЕД

65.12

Середня кількість працівників 10

Адреса, телефон  01010, м. Київ, вул.. Івана Мазепи, буд. 26

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 
 

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня  2013 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

2

4

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи

 

1000

201

212

    первісна вартість 

1001

206

218

    накопичена амортизація 

1002

5

6

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби

1010

28

10

    первісна вартість 

1011

84

88

    знос 

1012

56

78

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

 

 

інші фінансові інвестиції 

1035

87189

101158

Довгострокова дебіторська заборгованість 

1040

 

 

Відстрочені податкові активи 

1045

 

 

Інші необоротні активи 

1090

 

 

Усього за розділом I 

1095

87418

101380

II. Оборотні активи 

Запаси 

1100

  

  

 

Поточні біологічні активи 

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

583

986

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

25

 

з бюджетом

1135

4

752

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

751

Інша поточна дебіторська заборгованість 

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції 

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

15525

6211

Готівка

1166

30

20

Рахунки в банках

1167

15495

6191

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

171

3081

У тому числі в:

Резервах незароблених премій

1183

171

3081

Інші оборотні активи 

1190

 

 

Усього за розділом II 

1195

16308

11030

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс 

1300

103726

112410

Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

 

1400

30000

30000

Капітал у дооцінках

1405

13495

6355

Додатковий капітал 

1410

 

 

Резервний капітал 

1415

5523

7500

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

35153

59117

Неоплачений капітал 

1425

(             )

(             )

Вилучений капітал 

1430

(             )

(             )

Усього за розділом I

1495

84171

102972

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500

1300

550

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

7

9

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

7

9

Цільове фінансування 

1525

 

 

Страхові резерви

1530

12678

8149

у тому числі:

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

96

 

резерв незароблених премій

1533

12582

8149

Усього за розділом II

1595

13985

8708

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 

 

1600

  

  

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

  

 

товари, роботи, послуги 

1615

4968

730

розрахунками з бюджетом

1620

383

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

383

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

     за  страховою  діяльністю

1650

126

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

93

 

Усього за розділом IІІ

1695

5570

730

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

  

 

Баланс

1900

103726

112410

 

 

Генеральний директор                                                                      А.М. Муратишев

 

Головний бухгалтер                                                                          О.В. Задніпрянець