12.05.2014

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2013 р.

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 2014

02

26

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ДОМІНАНТ»

за ЄДРПОУ

35850814

         

                                                                    

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік  2013 р.

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

 

 

Чисті зароблені страхові премії

2010

26464

42596

Премії підписані, валова сума

2011

28707

41685

Премії, передані у перестрахування

2012

9586

798

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

4433

1843

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

2910

(      134      )

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(          )

(                   )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

129

4336

Валовий:  

     прибуток 

2090

26335

38260

     збиток 

2095

(                )

(               )

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

96

 

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

96

 

Інші операційні доходи 

2120

824

2398

Адміністративні витрати 

2130

(     778    )

(     1109      )

Витрати на збут

2150

(      12       )

(                   )

Інші операційні витрати 

2180

(      16       )

(     2145     )

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

26449

37404

     збиток  

2195

(               )

(                )

Дохід від участі в капіталі 

2200

 

 

Інші фінансові доходи 

2220

90

370

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати 

2250

(     3         )

(                 )

Втрати від участі в капіталі 

2255

(             )

(               )

Інші витрати 

2270

(             )

(    10     )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

26536

37764

збиток

2295

(                )

(                 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(    595   )

(     2611  )

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

25941

35153

     збиток 

2355

(                )

(                )

 


II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

25941

35153

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Матеріальні затрати

2500

  

  

Витрати на оплату праці

2505

222

305

Відрахування на соціальні заходи

2510

79

110

Амортизація

2515

22

35

Інші операційні витрати

2520

471

2804

Разом

2550

794

3254

 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті 

Код
рядка

За звітний
період 

За
аналогічний
період    попереднього року

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

  

  

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

  

  

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

  

  

 

 

Генеральний директор                                                                      А.М. Муратишев

 

Головний бухгалтер                                                                          О.В. Задніпрянець