12.05.2014

Звіт про рух грошових коштів за 2013 р.

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

 

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ДОМІНАНТ»

за ЄДРПОУ

35850814

         

                                                                 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 

за 2013 р.

 

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття 

Код 

рядка

За звітний період 

За аналогічний період попереднього року 

 

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

28290

41532

Повернення податків і зборів

3005

 

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

 

 

Цільового фінансування 

3010

 

 

Інші надходження 

3095

249

5683

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 

3100

 (         9509            )

 (          795             )

Праці

3105

(          222               )

(             250           )

Відрахувань на соціальні заходи 

3110

(          79               )

(             121         )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(          1758            )

(            1477        )

Витрачання на оплату зобовязань з податку на прибуток

3116

(           1729           )

(            1433        )

Витрачання на оплату зобовязань з інших податків і зборів

3118

(             29            )

(            44           )

Інші витрачання 

3190

(            262          )

(       5038            )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

3195

(         16709       )

(        39534         )

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 

3200

26800

39400

необоротних активів 

3205

 

 

Надходження від отриманих:

відсотків 

3215

 

 

дивідендів 

3220

 

 

Надходження від деривативів

3225

 

 

Інші надходження 

3250

 

 

Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій 

3255

(       52909          )

 (      78670          )

необоротних активів 

3260

(                           )

(                           )

Виплати за деривативами

3270

(                           )

(                           )

Інші платежі

3290

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(       26109         )

(        39270       )

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу 

3300

 

 

 

 

Отримання позик

3305

 

 

Інші надходження 

3340

86

 

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(                           )

(                           )

Погашення позик 

3350

 

 

Сплату дивідендів 

3355

(                           )

(                           )

Інші платежі 

3390

(                           )

(                           )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

86

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

(         9314      )

264

Залишок коштів на початок року 

3405

15525

15261

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

3410

 

 

Залишок коштів на кінець року 

3415

6211

15525

 

 

Генеральний директор                                                                      А.М. Муратишев

 

Головний бухгалтер                                                                          О.В. Задніпрянець