12.05.2014

Звіт про власний капітал за 2013 рік

 

 

 


 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ДОМІНАНТ»

за ЄДРПОУ

35850814

         

                                                                                   (найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал

за рік 2013 р.

 

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код рядка

Зареєстро-ваний (пайовий)капітал 

Капітал у дооцін-ках

Додатко-вий капітал

Резер-вний капітал

Нерозпо-ділений прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок

на початок року

4000

30000

13495

 

5523

35153

 

 

84171

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

30000

13495

 

5523

35153

 

 

84171

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

25941

 

 

25941

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

-7140

 

 

 

 

 

-7140

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

1977

-1977

 

 

 

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

-7140

 

1977

23964

 

 

18801

Залишок

на кінець року

4300

30000

6355

 

7500

59117

 

 

102972

 

 

Генеральний директор                                                                   А.М. Муратишев

 

Головний бухгалтер                                                                          О.В. Задніпрянець